VISPĀRIZGLĪTOJOŠO MĀCĪBU PRIEKŠMETU SKOLOTĀJI

Zanda Gertnere- Klicenko

Latviešu valoda un literatūra

Ieva Miķelsone-Āne

Latviešu valoda un literatūra

Irita Brūvere

Latviešu valoda un literatūra

Laila Kampe

Matemātika

Jolanta Lapiņa

Matemātika

VALTERS PEIPIŅŠ

Angļu valoda

Anete Stuce

Franču valoda

Aija Zvaigzne

Sociālās zinības un vēsture, sabiedrības un cilvēka drošība

Jānis Šneiders- Pavlovskis

Kultūras pamati

Līga Matveja

Dabaszinības

Māra Kauliņa- Pērkona

Datorika

Rita Ziņģe

Matemātika